Anslagsguide

Anslagspolicy

Stiftelsen har till sitt ändamål att stödja vetenskaplig forskning.

Stiftelsen stödjer anordnande av vetenskapliga symposier, utbildningsseminarier samt sommarskolor på forskarutbildningsnivå.

Ett anslag från stiftelsen kan uppgå till mellan 50 000 – 250 000 kr.

Utlysningar

sista ansökningsdag
1
oktober 2023

Ansökan anslag

Anslag till symposier, utbildningsseminarier samt sommarskolor på forskarutbildningsnivå.

Ansökningsperioden startar 1 september

Anslag till symposier, utbildningsseminarier samt sommarskolor på forskarutbildningsnivå kan komma ifråga om de:

 • Har en tydlig akademisk förankring och håller hög vetenskaplig kvalitet

 • Har ett tydligt inslag av internationella föreläsare

 • Äger rum i Sverige

 • Redovisar en budget och en realistisk finansiering

 • Använder Stiftelsens – eller donators – namn i offentliga sammanhang

Ett anslag från Stiftelsen kan uppgå till mellan 50 000 och 250 000 kronor.

Vem kan söka?

Stiftelsen står öppen för ansökningar från kvalificerade svenska forskare och institutioner. Ansökningar bör avse aktuella forskningsområden där svenska forskare är framstående. Det är en extra merit om det tilltänkta symposiet stödjer unga svenska forskares vidareutveckling och möjligheter till internationella kontakter.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden startar den 1 september. Sista ansökningsdag är 1 oktober fram till klockan 23:59.

Ansökans utformning

Stiftelsen använder ett elektroniskt ansökningsförfarande. I ansökningsportalen anges de uppgifter och bilagor som är obligatoriska. Det är viktigt att ansökan är utförlig och komplett för att en korrekt handläggning ska kunna äga rum. Ofullständiga ansökningar behandlas ej. 

I ansökan ska bl.a bifogas:

 • Intyg från rektor, verksamhetschef eller liknande
 • Huvudsökandens CV
 • Projektbeskrivning inkl. preliminärt program och uppgift om vilka deltagare som ska inbjudas
 • Projektsammanfattning på svenska
 • Projektbudget inkl. finansiering från andra för samma symposium
 • Årsredovisning och stadgar (gäller ideella organisationer och stiftelser) 

Efter symposiets genomförande ska en skriftlig redovisning och en vetenskaplig rapport av vad symposiet åstadkommit sändas med e-post till Stiftelsen.

Beslut

Styrelsens beslut avseende beviljad eller avslagen ansökan meddelas sökanden digitalt eller per brev.

Beviljade ansökningar publiceras på Stiftelsens hemsida.

Personuppgifter

För information om Stiftelsens behandling av personuppgifter se Stiftelsens integritetspolicy
 

#00222e

Sök anslag online

Välkommen att göra en ansökan på ansökningsportalen.

#f8f7f4

Rekvisition av anslag

Vid rekvirering av beviljade anslag ska följande iakttas:

 • Ersättning sker mot havda kostnader. Förskott medges endast i särskilda fall och efter separat överenskommelse

 • Vid rekvisitioner ska alltid hänsyn tas till budget, donationsbrev och särskilda villkor

 • Resultatrapport för projektet från det egna redovisningssystemet är grunden för rekvisitioner och ska bifogas som specifikation

 • Avstämningsblankett ska upprättas och bifogas, ingår som egen flik i blankettfilen inklusive mer detaljerade instruktioner

 • Till slutrekvisitionen ska även en ekonomisk slutrapport bifogas, ingår i blankettfilen

Notera att mottagare av anslag alltid har fullt arbetsgivaransvar samt ansvar för eventuellt utdelade stipendier.

Medel får endast utnyttjas för det ändamål som angivits i donationsbrevet. Administrativa avgifter eller påslag för ospecificerade ändamål får inte belasta anslaget.

Dispositionstiden för anslaget är fastställt i donationsbrevet. Utökad (förlängd) dispositionsrätt accepteras endast i undantagsfall och då endast efter skriftlig begäran. 

Medel som inte rekvirerats inom den tid som angetts i donationsbrevet kommer automatiskt att återföras till Stiftelsen.

Utbetalning – elektronisk rekvisition

Samtliga rekvisitioner ska göras via den elektroniska portalen. 

Undantag är de stipendiater som befinner sig utomlands och inte har tillgång till något BankID. 

Vid frågor kontakta Stiftelsens controller.

I den elektroniska rekvisitionsportalen finns formulär för rekvisition. 

Till rekvisitionsportalen

Utbetalning

Rekvisition som inkommer till Stiftelsen före den 10:e i månaden utbetalas i slutet av densamma förutsatt att rekvisitionen är korrekt.

Blanketter

I blankettarkivet nedan finns blanketter för rekvisition för de som, enligt ovan undantag, inte har möjlighet att använda rekvisitionsportalen. 

Manuella rekvisitioner skickas med vanlig post till adress uppgiven nedan, i sidfoten. 

#ffffff

Rapportering

Skriftlig redovisning och vetenskaplig rapport ska utan särskild anmaning sändas med e-post till Stiftelsen.

Uppföljning

Stiftelsen följer rutinmässigt upp beviljade anslag för att kontrollera att medlen används för det beviljade ändamålet.

Blankettarkiv

Innan blanketterna fylls i ska de sparas ner och döpas med den sökandes namn.

Universitet och högskolor

Innan blanketterna fylls i ska de sparas ner och döpas med den sökandes namn.